Klik her for at downloade foreningens vedtægter som PDF-fil.

 

 

Vedtægter

 

 

 

 

for

 

GRUNDEJERFORENINGEN

 

”SØAGER”

 

 

 

 

 

 

 

Greve, den 10. marts 2008


 

Vedtægter

 

for

 

GRUNDEJERFORENINGEN

 

”SØAGER”

 

Stiftet den 19. marts 1944.

 

 

Navn, hjemsted og formål

 

§ 1

Foreningens navn er Grundejerforeningen ”Søager”. Foreningens hjemsted er Greve Kommune under hvis jurisdiktion den i enhver henseende hører.

 

§ 2

Foreningens formål er at varetage de fælles interesser for foreningens medlemmer.

 

Medlemsforhold

 

§ 3

Enhver ejer af en parcel i det af Greve Kommune definerede område hørende til grundejerforeningen (se nedenfor) skal ifølge bestemmelserne i købekontrakten og/eller iht. tinglysning på parcellen være medlem af foreningen, og som sådan være underkastet foreningens vedtægter. Der kan ikke optages andre medlemmer end de, som enten ved købekontrakten eller skøde har erhvervet ejendomsret til grundene.

Følgende matrikler i ejerlavet Greve By, Greve hører ind under foreningens område:

Lillevangsvej: 12dn, 12do, 12dp, 15da, 15db, 15dc

Metavang: 12cg, 12ci, 12ck, 12cr, 12cs, 12ct, 12cv, 12cy, 12cz, 12cæ, 12cø

Nørrevang: 15cq, 15cr, 15cs, 15ct, 15cu, 15cv, 15cx, 15cæ

Ole Larsensvej: 12bh, 12bq, 12bu, 12bx, 12by, 12bæ, 12dg, 12dh, 15bg, 15bl, 15bm, 15bt, 15bu, 15bv, 15bx, 15by

Søagervej: 12aø, 12ba, 12bb, 12bf, 12bg, 12bk, 12bl, 12bm, 12bn, 12bo, 12br, 12bs, 12bt, 12bv, 12bz, 12bø, 12ca, 12ds, 12dy, 13cb, 13cc, 13cd, 13cp, 13æ, 88

Søndervang: 12cn, 12co, 12cp, 12cq, 12cu, 12cx, 12df, 12dk, 12dl, 12dm, 12dr, 15cc, 15cd, 15ce, 15cf, 15cg, 15ch, 15ci, 15ck, 15cl, 15cm, 15cn, 15co, 15cp, 15cy, 15cz, 15cø, 15dd, 93

Åvangsvej: 12bc, 12bd, 12be, 12bi


 

§ 4

Når en parcelejer overdrager sin parcel (eller retten til denne) til andre, eller på anden måde ophører med at være parcelejer, er denne dermed ophørt at være medlem af foreningen. Den tidligere parcelejer eller andre i dennes sted kan ikke gøre noget som helst krav gældende imod foreningen, hverken på andel i dens formue eller på anden måde, idet den nye parcelejer indtræder i den tidligeres rettigheder og forpligtelser. Foreningens fordringer påhviler den til enhver tid værende parcelejer.

 

§ 5

I foreningen kan optages ejere af tilstødende parceller, når en skriftligt anmodning herom foreligger, og når en 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling som omhandlet i § 15 udtaler sig derfor.

 

§ 6

Kassereren vedligeholder en adresseliste over medlemmerne (parcelejerne). Det er medlemmernes pligt at holde kassereren underrettet om deres navn og adresse. Ved ejerskifte skal den nye ejer anmelde sit navn og adresse til kassereren senest 14 dage efter ejerskiftet.

 

§ 7

Medlemskontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Kontingentet, der gælder for det pågældende kalenderår, indbetales på udsendte bank indbetalingskort eller via tilmelding til foreningens betalingsservice ordning. Ved ejerskifte overtager den nye parcelejer medlemskabet og derved en evt. betalingsforpligtigelse for parcellen.

 

§ 8

Ekstra kontingent til reservefond kan udskrives, når det er nødvendigt, men derom må der dog altid tages bestemmelse på en generalforsamling.

 

§ 9

Medlemskontingentet skal være indbetalt senest 1 måned efter modtagelse af indbetalingskortet. Sker dette ikke, er kassereren bemyndiget til at udsende en rykker med en ny betalingsfrist, evt. med tillæg af et gebyr. Er kontingentet efter udløb af denne frist stadig ikke betalt, er bestyrelsen bemyndiget til uden forudgående skriftligt varsel at indkræve det udestående beløb ad rettens vej med tillæg af omkostninger.

 


 

Generalforsamlingen

 

§ 10

Enhver generalforsamling vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og afstemninger.

 

§ 11

Generalforsamlingen har inden for lovens grænser den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. På generalforsamlingen har hver parcel én stemme. Alle afstemninger og valg af bestyrelse sker ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer forlanger skriftligt afstemning, eller når dirigenten erklærer at udfaldet af en afstemning ikke med sikkerhed kan bestemmes.

 

§ 12

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges en bestyrelse, 2 revisorer for to år ad gangen (1 i lige år og 1 i ulige år) samt 1 revisorsuppleant for et år ad gangen. Der indkaldes til generalforsamling af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftligt meddelelse til hvert medlem efter den til bestyrelsen anmeldte adresse. Dagsorden fastsættes af bestyrelsen og skal meddeles hvert medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indsendt til formanden inden udgangen af januar måned, så alle forslag kan udsendes til medlemmerne med indkaldelsen til generalforsamlingen. Sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan ikke behandles. Dog kan bestyrelsen, når ekstraordinære sager nødvendiggør det, udsende tillæg til dagsordenen, hvilket betragtes som lovligt påført denne. Bestyrelsen eller et flertal på generalforsamlingen kan forlange forslag udsendt til urafstemning hos foreningens medlemmer.

 

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel til hvert medlem og kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst ¼ af medlemmerne til bestyrelsen har indgivet skriftlig motivering med tilkendegivelse af dagsorden til samme. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter begæringens modtagelse. På et af medlemmerne begæret ekstraordinær generalforsamling har bestyrelsen ret til at påføre dagsordenen sådanne punkter, som den ønsker behandlet samtidig. Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket generalforsamlingen indkaldt, er til stede på denne, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 

§ 14

Over generalforsamlingens forhandlinger og vedtagelser skal sekretæren føre en protokol, som derefter skal forelægges den følgende generalforsamling til godkendelse og derefter underskrives af dirigenten, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

 

§ 15

Generalforsamlingen er i enhver henseende beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal, og generalforsamlingen afgør alle forelagte sager ved simpel stemmeflerhed. Til vedtægtsændringer kræves dog 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Det er kun muligt at stemme på en generalforsamling ved personligt fremmøde, og det er derfor ikke muligt at stemme via en fuldmagt til et andet medlem eller til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen

 

§ 16

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Der vælges 1 formand, 1 kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Alle valg gælder dog 2 år ad gangen, idet formanden og 1 bestyrelsesmedlem går af i lige år, og kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer og evt. andre hverv bestyrelsen selv fastsætter.

 

§ 17

Vederlag til bestyrelsesmedlemmerne fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

 

§ 18

Bestyrelsen har ledelsen af foreningens virksomhed. Den afholder møde, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Over forhandlingerne fører sekretæren en protokol, der skal godkendes af bestyrelsen og underskrives af formanden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.

 

 § 19

Bestyrelsen har ansvaret for udlån og vedligeholdelse af foreningens materielle aktiver (maskinpark m.m.). Bestyrelsen kan delegere administrationen af udlån til et eller flere medlemmer uden for bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter evt. afgift og depositum for lån af foreningens materielle aktiver.

 

§ 20

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.
Bestyrelsen forpligter medlemmerne ved sine handlinger og erklæringer ifølge loven.

 

§ 21

Klager fra foreningens medlemmer skal indsendes skriftligt til formanden, der skal lade disse behandle på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen undersøger de af medlemmerne rejste klager og søger at ordne sådanne sager i mindelighed, samt henviser dem i mangel af ordning til pådømmelse af den førstkommende generalforsamling.

 

Regnskab og formue

 

§ 22

Foreningens regnskabs- og kontingentår er kalenderåret. Regnskabet fremlægges i revideret stand på den årlige ordinære generalforsamling. Regnskabet udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling.

 

§ 23

Bestyrelsen bestemmer i hvilket pengeinstitut foreningens midler skal anbringes. Kassereren må kun disponere over 1.000,00 kr. i kontanter til løbende udgifter; resten skal til enhver tid være indsat på bankkonto. Bestyrelsen må ikke uden en generalforsamlings bemyndigelse disponere over nogen af foreningens fondsmidler, ligesom disse skal være indsat på egen bankkonto, hvorfra der kun kan hæves ved formandens og kassererens underskrift.

 

§ 24

Alle regningskrav på foreningen skal anvises af formanden, før betaling må finde sted.

 

§ 25

Revisorerne skal gennemgå regnskaberne og forvisse sig om, at de opførte aktiver, herunder kassebeholdningen er til stede. Skriftlig meddelelse om enhver revision tilstilles bestyrelsen. Uanmeldt revision kan foretages.

 

 

Område

 

§ 26

Afbrænding af affald må ikke finde sted.

 

§ 27

Hver parcelejer, der ikke dyrker sin parcel, skal slå denne 2 gange om året, senest 1. juni og 1. august. Såfremt slåningen og rensningen ikke er udført senest 8 dage efter de ovennævnte tidspunkter, har foreningen ret til at lade dette udføre på parcelejerens regning.

Dette er også gældende for det til parcellen hørende fortov. Levende hegn og hække skal klippes, så der er fri passage i hele fortovets bredde. Hække i skel og mod vej skal klippes første gang i året senest den 23. juni.

 

§ 28

Den del af områdets ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, gårdsplads eller lignende, skal anlægges og bibeholdes som have.

 

§ 29

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at veje og fortove ikke forfalder, og at skader anmeldes til kommunen.

 

Opløsning

 

§ 30

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag af bestyrelsen eller ¾ af foreningens medlemmer. Forslaget skal tillige indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.

 

 

Således revideret og vedtaget af generalforsamlingerne den 27. marts 2003, den 10. marts 2008 og den 31. marts 2016 .